Algemene Voorwaarden Fjellet B.V.

Fjellet B.V. – Zwijndrecht – KvK 05066505 – BTW nr. NL809067742B01

1 augustus 2018

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Offerte: alle aanbiedingen en prijsopgaven van Fjellet aan (rechts)personen, waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan;

b. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen Fjellet en opdrachtgever;

c. Fjellet: Opdrachtnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden;

d. Opdrachtgever: de (rechts)persoon waarmee Fjellet een overeenkomst is aangegaan of waaraan Fjellet een aanbod deed;

e. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fjellet met haar opdrachtgevers gesloten overeenkomsten.

2.2. De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden of een overeenkomst waarop zij van toepassing zijn kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen in een door beide partijen ondertekend stuk.

3. Uitvoering overeenkomsten

3.1. Fjellet zal zich naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap inspannen ter vervulling van de aan haar verstrekte opdracht. Fjellet neemt geen resultaatsverbintenissen op zich, tenzij uit de overeenkomst anders blijkt.

3.2. Opdrachtgever is gehouden om alle voor de uitvoering van de aan Fjellet verstrekte opdracht benodigde gegevens, bescheiden, mankracht en faciliteiten steeds zo tijdig aan Fjellet te verstrekken als voor de goede uitvoering van haar opdracht nodig of gewenst is.

3.3. Indien opdrachtgever programmatuur, websites, materialen, databestanden of gegevens op een informatiedrager aan Fjellet ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Fjellet voorgeschreven specificaties.

3.4. Alle door Fjellet voor of namens de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden worden gebaseerd op de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem verstrekte informatie. Opdrachtgever is steeds gehouden om – ook ongevraagd – al die bescheiden en informatie aan Fjellet te verstrekken, waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die voor de uitvoering van de aan Fjellet verstrekte opdracht van belang kunnen zijn.

3.5. Opdrachtgever erkent dat eventuele tijdsplanningen kunnen worden beïnvloed door diverse interne en externe factoren, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen het niet tijdig of juist ter beschikking stellen van het hiervoor in de leden 2 en 3 vermelde, en/of door voortschrijdend inzicht. Opgegeven termijnen gelden nimmer als fataal.

3.6. Indien opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van opdrachtgever stelt of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Fjellet het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van opdrachtgever tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.

3.7. Fjellet is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden te betrekken, zonder dat daarvoor toestemming van opdrachtgever voor nodig is.

3.8. Partijen zullen over en weer geheimhouding betrachten met betrekking tot bedrijfsgegevens en andere informatie waarvan partijen weten of behoren te weten dat deze bedrijfsgevoelig of concurrentiegevoelig zijn of anderszins geheimgehouden dienen te worden.

4. Tarieven en kosten

4.1. Voor zover niet schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle door Fjellet opgegeven honoraria en kosten inclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, inclusief reis‐ en verblijfkosten maar exclusief overige kosten die gemaakt worden in de uitoefening van de opdracht.

4.2. Indien voor de uitvoering van de opdracht kosten gemaakt dienen te worden die niet vooraf zijn overeengekomen, zal Fjellet deze kosten eerst melden aan opdrachtgever. Kosten zullen niet eerder gemaakt worden dan opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld te reageren op de kostenpost.

4.3. Indien er sprake is van meerwerk zal Fjellet dit vooraf melden.

4.4. Indien de inhoud van de opdracht wordt gewijzigd, is Fjellet gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.

5. Betaling

5.1. Het honorarium en de kosten worden achteraf of na oplevering gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.

5.2. Het honorarium van Fjellet is niet afhankelijk van het resultaat van haar werkzaamheden. Betalingsverplichting blijft bestaan, ook wanneer opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de door Fjellet geleverde producten of diensten.

5.3. Betaling dient, zonder recht op korting, schuldvergelijking of opschorting, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim raakt en hij aan Fjellet de wettelijke handelsrente en (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt.

6. Reclames

6.1. Reclames ten aanzien van de verrichte werkzaamheden en/of facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk, binnen 7 dagen na factuurdatum bij Fjellet te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen.

6.2. Alle overige door de opdrachtgever beweerde rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen door Fjellet of door haar ingeschakelde derden, dienen schriftelijk, binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Fjellet te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen.

6.3. Reclames als in dit artikel bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

7. Duur en beëindiging van de opdracht

7.1. Indien partijen geen looptijd voor de overeenkomst zijn overeengekomen geldt een overeenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.

7.2. Een voor onbepaalde tijd aangegane overeenkomst kan door ieder der partijen steeds tegen het einde van een kalendermaand schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 kalendermaand.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Fjellet is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade aan de zijde van opdrachtgever of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

8.2. Fjellet is niet aansprakelijk voor enige schade of gederfde inkomsten, als gevolg van enig handelen door opdrachtgever, waaronder maar niet uitsluitend door of vanwege door opdrachtgever aangeleverde informatie, bestanden, toegang tot software of werken van derden.

8.3. Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door Fjellet te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

8.4. Opdrachtgever vrijwaart Fjellet voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de door Fjellet geleverde diensten of producten en andere handelingen als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst.

8.5. Onverminderd hetgeen in artikel 6 van deze voorwaarden omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding jegens Fjellet, met uitzondering van de vorderingen die door Fjellet zijn erkend, door het enkele verloop van drie 3 maanden nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

8.6. Aansprakelijkheid beperkende, ‐uitsluitende of ‐vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Fjellet kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Fjellet ook aan de opdrachtgever worden tegengeworpen.

8.7. Onverminderd de overigens in deze algemene voorwaarden opgenomen exoneraties is de aansprakelijkheid van Fjellet jegens opdrachtgever voor toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen beperkt tot het door de verzekeraar van Fjellet uitgekeerde bedrag in dat concrete geval. Fjellet is conform de in de branche gebruikelijke bedragen en condities voor aansprakelijkheid verzekerd.

8.8. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Fjellet in enig concreet geval om enigerlei reden geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Fjellet beperkt tot ten hoogste het door Fjellet in het kader van de betreffende overeenkomst in de daaraan voorafgaande 12 kalendermaanden aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag.

9. Overmacht

9.1. Onder overmacht wordt mede verstaan elke omstandigheid waarop Fjellet geen directe invloed heeft, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen ziekte, noodweer, stakingen, wanprestatie door leveranciers en andere derden en hierna in dit artikel omschreven omstandigheden.

9.2. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst tussen Fjellet en de opdrachtgever omstandigheden ontstaan of bekend worden die Fjellet bij het aangaan van die overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan Fjellet haar verplichtingen jegens de opdrachtgever niet of niet tijdig kan nakomen, treedt Fjellet niet in verzuim en is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.

9.3. Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van de wil van Fjellet onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en die niet aan Fjellet is toe te rekenen. Hieronder zijn uitdrukkelijk begrepen, arbeidsongeschiktheid of overlijden van een voor de uitvoering van de opdracht door Fjellet ingezet persoon, alsmede oorlog(sgevaar), oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, vertragingen in / uitblijven van leveringen van leveranciers, transportmoeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van Fjellet of haar leveranciers.

9.4. Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door Fjellet blijvend onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de opdrachtgever gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval wordt de betreffende overeenkomst ontbonden zonder dat de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

9.5. Zolang sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Fjellet opgeschort. Duurt de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Fjellet niet mogelijk is langer dan 3 maanden dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9.6. Voor zover Fjellet bij het intreden van de overmacht aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het verrichte casu quo het te verrichten gedeelte afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

10.1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

10.2. Partijen zullen in het geval van een klacht of geschil eerst trachten onderling een minnelijke schikking te treffen.

10.3. Eventuele geschillen tussen partijen verband houdend met deze algemene voorwaarden, de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn of de uitvoering daarvan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Rotterdam tenzij Fjellet ervoor kiest de zaak aanhangig te maken voor de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever of een andere ingevolge de wet relatief bevoegde rechter.

Menu